Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en/of videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan van Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te controleren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor:

  • de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV geplaatste gevens en infomatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV zijn
De websites van Trieling & Jacobs Makelaars – Taxateurs kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs heeft geen zeggenschap over deze sites. Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid betreffende deze sites uit.

Misbruik
Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV zal haar rechten, daar waar zij zulks nodig acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV de toegang tot de website monitoren en controleren.

Toepasselijkheid
Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Trieling & Jacobs Makelaars - Taxateurs BV - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.